Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu

1.1.2022 alkaen:

18 vuotta täyttäneeltä asiakkaalta peritään maksu käyttämättä jätetystä palvelusta, jos hän tai hänen edustajansa on varannut vastaanottoajan terveydenhuollon palveluihin tai terveydenhuollon lyhytaikaisen hoitopaikan ja asiakas on ilman hyväksyttävää syytä ja varattua aikaa tai paikkaa ennalta peruuttamatta jäänyt saapumatta varattuna aikana vastaanotolle tai yksikköön.

  • maksu käyttämättä jätetystä palvelusta 51,50 €

Maksun periminen edellyttää, että asiakkaalle on ajanvarauksen yhteydessä ilmoitettu mahdollisuudesta periä em. maksu sekä annettu ohjeet ajan peruuttamiseksi ennalta. Jos kuntayhtymä on asiakkaan tai tämän edustajan aloitteesta varannut asiakkaalle vastaanottoajan tai lyhytaikaisen hoitopaikan, maksun periminen edellyttää lisäksi em. ohjeiden antamista kirjallisesti sekä muistutusta asiakkaalle varatusta ajasta tai hoito-paikasta. Maksua ei peritä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.