Asiakirjamaksut

1.1.2022 alkaen:

Maksulliset todistukset ja lausunnot

Todistus ajokorttia varten 61,80 €

Viranomaisen pyytämä todistus 24,20 €
maistraatin pyytämä todistus edunvalvontaa varten on maksuton

Todistukset, suppea 20,80 €

 • kansainvälinen rokotustodistus
 • todistus kuljetuspalvelua varten
 • todistus turvavyön käyttöpakosta vapauttamiseksi
 • todistus esikoulukyyditystä varten
 • todistus sosiaalihuoltolain mukaisista eduista
 • todistus ajonäöstä
 • tartuntatautilain 20§ mukainen selvitys, mikäli ei ole annettu työterveyshuoltona

Todistukset, laaja 51,50 €

 • B-todistus
  muut kuin Kelalle toimitettavat lausunnot
  sotaveteraaneille maksuton

 • C-todistus
  mm. lapsen hoitotukea, eläkkeen saajan hoitotukea tai vammaistukea varten

 • E-lausunto
  vakuutusyhtiön pyynnöstä kirjoitettu lausunto

 • T-todistus
  todistus mm. oppilaitosta, työpaikkaa tai vakuutusta varten

 • laaja hammaslääkärin todistus tai lausunto

 • todistus viranomaiselle
  asiakkaan pyytämä todistus mm. oikeudenkäyntiä, inva-paikan hakemista, työvoimatoimistoa tai aseen hallussapitolupaa varten tai lausunto terveystarkastajalle esim. homepölyjen tutkimista varten

 • puolustusvoimien terveystarkastus
  todistus mm. armeijaan erikois- tai vapaaehtoispalvelukseen pyrkimistä tai merimiespalvelua varten

Maksuttomat todistukset ja lausunnot

Terveydenhuollon ammattihenkilön antamista todistuksista ja lausunnoista ovat maksuttomia lääkärintodistus ja -lausunto, joka tarvitaan asiakkaan hoidon tai kuntoutuksen saamiseksi, sairausvakuutuslain mukaisen lääkekorvauksen saamiseksi tai lyhytaikaisen sairausloman tarpeen osoittamiseksi.

Maksuttomia todistuksia ja lausuntoja ovat:

 • A-todistus

 • B-todistus
  rintamamiesveteraanikuntoutusta varten
  anomus siviilipalvelun suorittamiseksi
  Kelalle lähetettävät B-lausunnot sairauden hoitoon liittyvistä erityiskorvattavista lääkkeistä, sairaspäivärahasta, kuntoutuksesta sekä eläkkeestä

 • selvitys työntekijän sairaudesta tai lapsen sairaudesta työnantajalta haettavaa hoitolomaa varten

 • todistus kuljetuksen / saattajan tarpeesta
  sairausvakuutuskorvauksen hakemista varten (taksi- / ambulanssitodistus)
  todistus työkyvyttömyydestä

 • neuvolatoimintaan liittyvät todistukset
  esim. äitiysrahan hakemista varten

 • kuolintodistus

 • kouluterveydenhuoltoon liittyvät todistukset (annetaan pääsääntöisesti kouluterveydenhuollosta)
  ammatinvalinnan terveystarkastuslomake
  lausunto koulukotia varten
  oppivelvollisuudesta vapauttamiseksi
  nuorison terveystodistus
  todistus ruokavaliosta, esim. keliakia, laktoosi-intoleranssi

 • suppea hammaslääkärin todistus tai lausunto

 • aloite tai lausunto apuvälineen tai lääkinnällisen kuntoutustoimenpiteen hankkimiseksi
  terveyskeskuksen tai sairaalan kustannuksella

 • lausunto palvelukelpoisuudesta
  vuosittaiset asevelvollisten kutsuntatarkastukset

 • LKH:n lomake 128

 • viranomaisen pyytämä aseen hallussapitolupa

 • viranomaisen pyytämä selvitys
  sosiaalihuollon pyytämä selvitys esim. huoltajuusasioissa
  maistraatin pyytämä todistus edunvalvontaa varten