Fysioterapia

Fysioterapia on yksi kuntoutuksen toimintamuodoista yhdessä apuvälinepalveluiden sekä puhe- ja toimintaterapian kanssa.

Keski-Suomen seututerveyskeskus tarjoaa fysioterapian palveluja kaikilla seututerveyskeskuksen terveysasemilla.

Fysioterapia sisältää ohjausta, neuvontaa, arviointia ja tarvittaessa seurantaa liikkumisen ja toimintakyvyn ongelmissa. Fysioterapia voi olla yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa, ryhmämuotoista fysioterapiaa, lääkinnällistä kuntoutusta, sairaalaosastolla tapahtuvaa fysioterapiaa tai apuvälinepalveluja.

Fysioterapian maksut on määritelty tarkemmin avohoidon maksuissa.

Katso lisätietoja fysioterapian palveluista

Fysioterapeutin vastaanotto

Fysioterapeutin vastaanotolta saa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa oireeseen, sairauteen, vammaan tai toiminnanvajaukseen liittyen. Seurantakäynneistä sovitaan tarvittaessa. Vastaanottotoimintaan sisältyy myös lasten motoristen viiveiden tutkiminen ja vanhempien ohjaus sekä mm. kasvuikäisten ryhtiseurannat. Fysioterapian vastaanotolle ei vaadita lääkärin lähetettä.

Fysioterapeutin suoravastaanotto

Akuutit tuki- ja liikuntaelinoireiset asiakkaat hoidetaan fysioterapeutin suoravastaanotolla.

Suoravastaanotolle ohjaudutaan vastaanoton ajanvarauksen kautta, josta asiakas voidaan hoidon tarpeen arvioinnin perusteella ohjata lääkärin sijaan suoraan oireiden mukaiseen hoitoon fysioterapeutille. Suoravastaanoton tavoitteena on nopeuttaa kuntoutumisen käynnistymistä ja parantaa itsehoitovalmiuksia.

Kiireetöntä tuki- ja liikuntaelinoireiden kartoitusta tarvitsevat asiakkaat ohjataan varaamaan aika suoraan fysioterapian ajanvarauksesta.

Fysioterapia terveyskeskussairaalassa

Terveyskeskussairaaloissa fysioterapia sisältää muun muassa leikkaus-, murtuma- ja neurologisten asiakkaiden kuntoutusta. Lisäksi fysioterapeutit tekevät arvioita apuvälineiden tarpeesta sekä sairaalassa että kotiutuvien asiakkaiden kotona.

Lääkinnällinen kuntoutus

Henkilölle, jonka toimintakyky on alentunut pitkäaikaisen tai pysyvän vamman tai sairauden vuoksi, voidaan lakiin perustuen myöntää lääkinnällistä kuntoutusta. Tapauskohtaisesti se tarkoittaa esimerkiksi fysioterapiaa, puheterapiaa, toimintaterapiaa, psykoterapiaa tai apuvälineitä.

Lääkinnällisen kuntoutuksen päätökset tehdään moniammatillisessa kuntoutustyöryhmässä ja ne perustuvat terveydenhoitoalan ammattilaisten tekemään toimintakyvyn arviointiin. Lääkinnällinen kuntoutus voidaan järjestää joko omana toimintana tai ostopalveluna.

Apuvälinepalvelut

Apuvälinepalvelut sisältävät liikkumiseen ja päivittäiseen toimintaan liittyvien apuvälineiden sovitusta, lainausta ja seurantaa, henkilökohtaisten yksilöllisten apuvälineiden arviointia ja hankintaa sekä asunnon muutostöiden arviointeja yhteistyössä kunnan vammaispalvelun sosiaalityöntekijän ja rakennusvalvontatoimen kanssa.

Apuvälinelainaamot toimivat terveysasemilla ja toiminta kuuluu fysioterapiayksikköjen alle. Apuvälinelainaamojen toimintaa ohjataan alueellisen apuvälinekeskuksen kautta.

Apuvälineitä lainataan kokeilukäyttöön, lyhytaikalainaan sekä pitkäaikaiseen käyttöön sovittujen linjausten mukaisesti. Tavallisimpien apuvälineiden (kyynärsauvat, rollaattorit, suihkujakkarat, tuet jne.) lainaus ja sovitus onnistuvat ilman ajanvarausta fysioterapian palveluaikoina, jotka nähtävissä kunkin yksikön yhteystiedoissa. Alustavaa yhteydenottoa suositellaan, kun kyseessä on yksilöllisemmän apuvälineen tarve. Apuvälinearviointia ja -lainausta suoritetaan myös sairaalaosastoilla.

Apuvälineiden lainauksessa noudatetaan sovittua laina-aikaa. Apuvälineiden lainaus on maksutonta.

Apuvälinelainaamosta saatujen apuvälineiden huollosta vastaa Seututerveyskeskus. Asiakkaan vastuulla on toimittaa rikkoutunut väline huoltoon sekä huolehtia välineen puhtaudesta ja toimintakuntoisuudesta (esim. renkaiden ilmapaineen lisäys/tarkastus) apuvälineen laina-aikana. Huoltotarpeen ilmetessä yhteyttä tulee ottaa oman terveysaseman fysioterapiaan. Laukaassa yhteyttä voi ottaa myös suoraan apuvälinehuoltoon.

Hoitotarvikejakelu on apuvälinelainaamosta erillinen toiminto, josta löytyy lisätietoja Hoitotarvikejakelu-sivulta.

Apuvälinepalveluopas, pdf (KSSHP) (732 Kt)

Apuvälinepalveluoppaassa on kuvattu apuvälinepalveluiden säädökset, apuvälinepalveluita järjestävät hallinnon alat, apuvälinepalveluiden järjestäminen terveyskeskuksissa ja erikoissairaanhoidossa sekä terveydenhuollon välinen työnjako.

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet (Valtioneuvosto)

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet -oppaaseen on kirjattu apuvälinekohtaiset myöntämisperusteet.

Oppaat ovat toisiaan täydentäviä ja molempiin oppaisiin perehtyminen on suositeltavaa.