Toimintaterapia

Toimintaterapia

Toimintaterapia on yksi kuntoutuksen terapiamuodoista yhdessä fysio- ja puheterapian sekä apuvälinepalvelujen kanssa. Toimintaterapeutit keskittyvät pääasiassa lasten ja nuorten toimintakyvyn arviointiin.

Hoitoon hakeutuminen ja asiakasmaksut

Toimintaterapiapalvelujen pariin voi hakeutua oman neuvolan kautta. Alle 18-vuotiaan kuntoutus on maksutonta.

Yhteystiedot

Neuvolat

Toimintaterapia-arvio

Toimintaterapia-arvion perusteella toimintaterapeutti antaa vinkkejä päivittäisten toimintojen sujuvampaan tekemiseen. Toimintaterapeutti voi tarvittaessa toteuttaa yksilöllisiä ohjauskäyntejä ja lyhyitä terapiajaksoja. Pidemmät toimintaterapiajaksot voidaan toteuttaa palvelusetelillä yksityisiltä palveluntarjoajilta.

Toimintaterapia-arvioon pääsee:

  • Neuvolan suosituksesta
    Kun neuvolan terveydenhoitaja tai lääkäri ehdottaa oman arvionsa perusteella tarkempia tutkimuksia.
  • Päiväkodin tai koulun suosituksesta
    Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä toimintaterapeuttiin arvioinnin aloituksesta tai ohjauksen tarpeesta, kun päiväkodissa tai koulussa on tullut huoli lapsen taidoista, kuten ryhmätyötaidoista, motorisista taidoista tai tarkkaavaisuuteen ja itsesäätelyyn liittyvissä asioissa.
  • Vanhempien toiveesta
    Vanhemmat voivat olla yhteydessä toimintaterapeuttiin, kun heillä on huolta lapsen hahmottamisen taidoista, hienomotoriikasta tai karkeamotoriikasta, lapsen sosiaalisista ja ryhmätyötaidoista tai tarkkaavuuden ja itsesäätelyn taidoista. Toimintaterapeuttiin voi olla yhteydessä myös, jos perheen arki tuntuu haastavalta ja kokee tarvitsevansa ohjausta lapsen kanssa toimimiseen.

Toimintaterapia-arvioinnin tekemiseen tarvitaan aina vanhempien lupa, vaikka sitä voi suositella kuka tahansa lapsen tai nuoren kanssa työskentelevä henkilö. Suositeltavaa on, että vanhemmat ottavat itse yhteyttä toimintaterapeuttiin, vaikka arvioinnin tarpeesta olisikin jo keskusteltu jonkun muun ammattihenkilön kanssa.

Toimintaterapia-arvion sisältö:

Alkukartoitus
Alkukartoituksessa toimintaterapeutti keskustelee vanhempien kanssa arjen sujumisesta ja haasteista, vanhempien huolista lapsen kehityksessä, lapsen vahvuuksista ja mielenkiinnon kohteista sekä lapsen taidoista.

Havainnointi
Usein toimintaterapeutti käy havainnoimassa lasta päiväkodilla tai koululla ryhmätilanteessa tai kotona lapsen kokonaistilanteen kartoittamiseksi.

Arviointikäynnit
Lapsi käy toimintaterapeutin luona tarpeen mukaan 2–4 arviointikäynnillä. Taitoja arvioidaan standardoiduilla testeillä, joilla arvioidaan muun muassa kehonhallintaa ja kehonhahmottamista, käden taitoja ja näönvaraista hahmottamista. Aistisäätelyä kartoitetaan tarvittaessa kyselylomakkeella. Lasta voidaan havainnoida myös leikki- tai pelitilanteessa arvioinnin aikana, jolloin tarkkaillaan esimerkiksi lapsen keskittymisen ja tarkkaavuuden taitoja, leikkivälineiden käyttöä, vuorottelua ja toisen huomioimista sekä leikkitaitoja.

Loppupalaveri
Loppupalaverissa vanhempien ja mahdollisesti myös päiväkodin tai koulun kanssa keskustellaan arvioinnin tuloksista ja arvioinnissa esiin tulleista asioista. Tämän perusteella luodaan yhdessä yksilöllinen jatkosuunnitelma.