Potilasturvallisuus

Keski-Suomen seututerveyskeskus haluaa tarjota potilaille/asiakkaille laadukasta, hyvää ja oikea-aikaista hoitoa sekä kehittää  potilas- ja asiakasturvallisuutta terveysasemilla.

Varmistamme, että jokaisella ammattihenkilöllä on tehtävän vaatima koulutus, osaaminen, riittävät tiedot ja taidot työn turvalliseen suorittamiseen.

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö on kuvattu potilas- ja asiakasturvallisuuden koulutussuunnitelmassa. Perehdyttämiseen sisältyvät potilas- ja asiakasturvallisuuden asiakohdat on kuvattu yksiköiden perehdyttämissuunnitelmassa.

Moniammatillista yhteistyötä

Seututerveyskeskuksen henkilöstö on sitoutunut noudattamaan potilas- ja asiakasturvallisuutta edistäviä periaatteita toiminnassaan. Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelmaan on laadittu selkeät toimintatavat, joilla turvallisuusriskejä arvioidaan ja hallitaan. Kehitämme jatkuvasti hoitoprosesseja ja tiedon kulkua toimipisteestä ja yksiköistä toiseen.

Potilas- ja asiakasturvallisuus on kaikkien yhteinen asia ja sitä edistetään yhteistyössä potilaan/asiakkaan kanssa, potilasta/asiakasta kuunnellen. Potilas/asiakas otetaan mukaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen, ja hänen tulee saada ymmärrettävällä tavalla tietoa sairaudestaan, sen hoidosta, odotettavista tuloksista sekä hoitoon liittyvistä riskeistä.

Vaaratilanteet

Jos huomaat puutteita potilas- ja asiakasturvallisuudessa, ota asia heti puheeksi kertomalla havaintosi suoraan henkilökunnalle. Vaaratilanteisiin liittyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä myös yksikön esimieheen tai vastaavaan lääkäriin.

Vaaratilanteen sattuessa kerrotaan siitä avoimesti potilaalle/asiakkaalle ja hänen niin toivoessaan myös läheisille. Tilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset käydään läpi sovitun menettelytavan mukaan potilaiden/asiakkaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa luottamuksellisesti.

Voit tarvittaessa tehdä vaaratilanneilmoituksen sähköisesti tai paperisella lomakkeella, joita löytyy sairaaloiden ja vastaanottojen auloista.